Kári (Afar Hvitur) ist drin.. :-)

Kari_Januar2015_2   “White Duke” Kári –  Afar Hvitur